Korporátna zeleň administratívnej budovy T67

Lokalita: Bratislava
Celková plocha zelene: 1445 m2
Termín projekcie: máj 2022 – august 2022
Termín realizácie: september 2022
Rozsah vykonaných prác: návrh, krajinno-architektonická štúdia, projekt, autorský dozor

Stručný popis

V objekte sa nachádzajú administratívne a obchodné priestory. Kým v okolí budovy je zeleň verejná, v átriu je poloverejná, určená pre oddych zamestancov počas obednej pauzy. Okrem jestvujúcej spevnenej plochy je dominantným prvkom v átriu zreštaurovaná fontána rezonujúca celým návrhom. Oblé tvary záhonov presahujú z átria až na plochy zelene v uličnom priestore. Farebná schéma výsadby sa odráža od farebnosti fontány a fasádnych obkladov.

Spolupráca s Ing. Lucia Červeňová