Ateliér Papaver s.r.o. – Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúcich a predávajúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcimi a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na webovej adrese http://www.atelierpapaver.sk/

 2. Tieto obchodné podmienky bližšie špecifikujú práva a povinnosti kupujúcich a predávajúceho, ktorým je právnická osoba:

  ATELIÉR PAPAVER s.r.o.

  Budovateľská 1062/23

  Bratislava - Ružinov    821 08

  IČO: 45 421 757

  DIČ: 2022981334

  IČ DPH: SK2022981334

  Zap. v OR Okresného súdu Bratislava I oddiel: s.r.o., vložka č. 98173/B

  Email: papaver@atelierpapaver.sk

  Mobil: 0948 604 054

  Číslo účtu vo VÚB, a.s. : 2717230558/0200          IBAN: SK77 0200 0000 0027 1723 0558

 3. Predmet kúpy je produktom duševného vlastníctva a preto je zakázané akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora. Uzatvorením kúpnej zmluvy si je kupujúci vedomý, že akékoľvek použitie informácií z predmetu kúpy a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú iba v rukách kupujúceho a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V predmete kúpy môže kupujúci nájsť informácie o tovaroch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú iba doporučením a vyjadrením názoru k danej téme.

II. Objednávka

 1. Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky a to na adrese http://www.atelierpapaver.sk/. Kupujúci si objednáva predmet kúpy vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom webovej stránky http://www.atelierpapaver.sk/. Kupujúci je povinný objednávku pred odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne záväzná. Kupujúcemu a predávajúcemu tým vznikajú práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke http://www.atelierpapaver.sk/ a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená vyplnením a odoslaním tejto objednávky.

III. Kúpna cena, daňový doklad

 1. V zhrnutí objednávky a na webovej adrese http://www.atelierpapaver.sk/ je konečná sumu eBooku. Predávajúci je platca DPH.
 2. Ohľadom platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje vystaviť kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.

IV. Spôsob a forma platby

 1. Spôsob platby: Platobné metódy su napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.
 2. Možnosti platieb: 

  Bankovým prevodom na eurový účet právnickej osoby - spoločnosti ATELIÉR PAPAVER s.r.o.

  Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

 3. Forma patby: Platba je možná iba jednorázovo, platba na splátky nie je možná.
 4. Bonusy: Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok (uverejnené na webovej adrese http://www.atelierpapaver.sk/), budú zaslané spolu s eBookom po uhradení čiastky.
 5. Za eBook „Viac ako 90 netradičných rezaných kvetov do vašej výzdoby podľa Ateliéru Papaver“ právnická osoba spoločnosť ATELIÉR PAPAVER s.r.o., ručí zárukou spokojnosti a garancie vrátenia peňazí do 30 dní.
 6. Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na emaili: papaver@atelierpapaver.sk, s prehlásením, že od zmluvy kupujúci odstupuje a s priložením kópie faktúry - daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene za predmet kúpy. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom.
 7. Ebook „Viac ako 90 netradičných rezaných kvetov do vašej výzdoby podľa Ateliéru Papaver“ si kladie za cieľ, aby pomohol a poskytol nové informácie všetkým, ktorý si ho zakúpia.

V. Zodpovednosť

Zodpovednosť za obsah webu: Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádajúceho upozornenia.

VI. Ochrana údajov

 1. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Dáta sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré kupujúci zadáva v objednávke, sú nutné pre jeho identifikáciu. Sú použité k realizácii celého obchodu, vrátane nutných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikácii bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s kupujúcim.
 2. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej osobe. Výnimkou ú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 3.5.2015. Informácie sú šírené prostredníctvom webových stránok http://www.atelierpapaver.sk/ poprípade ďalšími informačnými kanálmi. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na http://www.atelierpapaver.sk/ a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.
 2. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieba ustanoveniami  zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.